Striped Tea Pot Only

  • $42.00


This is an European Style Tea Pot  that holds 24oz. Bone China Glazed Tea Pot